REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Virtual Pub”

Restaurant Intim > REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Virtual Pub”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Virtual Pub”

Perioada campanie promotionala 01.05.2020-31.05.2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZARE CAMPANIE

• URSUS Breweries S.A. (denumita in continuare “Ursus Breweries”), cu sediul social în orasul Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 43, Cladirea A, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/20456/2005, CUI 199095, reprezentata legal de Dragos Constantinescu, in calitate de Presedinte al Consiuliului de Administratie, de Tiarnán Ó hAimhirgín, in calitate de Vice Presedinte Vanzari si de Claudiu Fuiorea, in calitate de Vice Presedinte Financiar,

organizeaza prezenta campanie promotionala (denumita in continuare “Campania”) impreuna si prin intermediul

1.2. SC PROVINCIALII S.R.L., cu sediul in MARASESTI, STR. REPUBLICII NR. 79, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J39/289/2003, CUI RO 15376853, reprezentata legal de catre RADU ALINA, in calitate de ADMINISTRATOR(denumita in continuare “Co-organizator”),

1.3. In cadrul Campaniei participa agentia de implementare Men in Black Advertising S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Stroe Postelnicu, nr 4A, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5345/2011, CUI RO 28414622, reprezentata legal de catre Cristian Iulian Ramboiu, in calitate de Administrator (denumita in continuare “Agentia” sau „Men in Black”).

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

• Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Roman nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor.

• Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul / pe platforma online a Co-organizatorului, respecti www.restaurantintim.ro

• Potrivit liberei decizii a Ursus Breweries, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

• Ursus Breweries isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare in acest sens.

• Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul / pe platforma online a Co-organizatorului, respectiv www.restaurantintim.ro , cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

• Prin participarea la acesta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

• Campania se desfasoara in perioada 01.05.2020, (ora 00:00:01) si 31.05.2020, (ora 23:59:59) (denumita in continuare “Perioada Campaniei”) exlusiv in mediul online, pe site-ul/platforma de livrare a Co-organizatorului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

• Site-ul/platforma de livrare se aplica si/sau priveste locatia al carei proprietar/administrator/detinator este Co-organizatorul (denumita in continuare “Locatie participanta”).

• Dupa data incetarii Campaniei, Ursus Breweries si/sau Agentia nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

• SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. La Campanie participa orice produs tip bere la sticla de 0.33l, de 0.5l si doza 0.5l, apartinand marcilor Peroni, Ursus Premium sau Timisoreana, si comercializat in Locatia Participanta, in limita stocurilor disponibile (denumite in continuare “Produsele Participante”).

4.2. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante isi pierd aceasta calitate, Ursus Breweries /Agentia nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.3. Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent in Locatia Participanta.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

• In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cu rezidenta legala sau domiciliul legal in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

• Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

• Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

• Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;

• Angajati ai Ursus Breweries , Agentei si ai Co-organizatorului, precum si ai societatilor afiliate acestora;

• Angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

• Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

• Ursus Breweries direct sau prin intermediul Co-organizatorului isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

• Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie:

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 5-Dreptul de Participare de mai sus;

(2) Participantul poate participa la Campanie exclusiv prin modalitatea descrisa in prezentul Regulament, inclusiv cu respectarea conditiilor solicitate care sunt prevazute la Art. 6.2. – Modalitati de inscriere in Campanie de mai jos;

(3) Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 6.2.1 de mai jos.

6.2. Modalitatile de inscriere in Campanie

6.2.1. Participantii pot participa la Campanie oricand, incepand cu data de 01 mai 2020 (ora 00:00:01) si pana la data de 31 mai 2020 (ora 23:59:59).

6.2.2. Campania este deschisa tuturor clientilor Co-organizatorului si ai Locatiei Participante, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.

6.2.3. Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a fi eligibili de a castiga premiile acordate in cadrul prezentei Campanii, Participantii trebuie să respecte următorul mecanism:

• persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie sa efectueze o comanda online pe site-ul/platforma Co-organizatorului, in perioada Campaniei, in conformitate cu programul de funcționare aplicabil (denumita in continuare „Comanda”);

• Comanda trebuie sa contina cel putin unul dintre Produsele Participante, astfel cum vor fi specificate in bonul fiscal sau in dovada de achizitie aferenta comenzii.

• Comanda va fi achitata integral de catre participant. Nu vor fi luate in considerare comenzi neachitate, achitate partiale sau comenzi la care participantul a renuntat ulterior plasarii acestora.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate vouchere a caror valoare comerciala neta individuala este de 30 (treizeci) Lei ( TVA inclus). Voucherele vor fi inserate cu un cod unic.

7.2. Valoarea neta comerciala totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei per Locatie Participanta este de 3000 Lei (TVA inclus).

7.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui participant castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc in scris si transmis via e-mail Co-organizatorului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Ursus Breweries /Agentiei / sau a Co-organizatorului, urmand a se trece la validarea altui castigator.

7.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale cum ar fi internet, precum si costul de achizitionare a Produselor Participante).

7.5. Ursus Breweries isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari conform Sectiunii 2.

7.6. Pentru fiecare Comanda realizata cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, participantul poate castiga 1 (un) premiu constand intr-un voucher in valoare de 30 (treizeci) Lei. Mai multe comenzi distincte realizate in conditiile prezentului Regulament creeaza participantului sansa de a castiga mai multe premii.

7.7. Fiecare participant, cu indeplinirea conditiilor prezentului Regulament, poate castiga unul sau mai multe premii (i.e. unul sau mai multe vouchere), atat in raport cu aceeasi locatie participanta, cat si in raport cu mai multe locatii participante.

SECTIUNEA 8. DESEMNARE CASTIGATORI. CONDITII DE VALIDARE.

8.1. Per Locatie Participanta vor fi acordate catre 100 de premii distincte, reprezentate de vouchere, inserate cu un cod unic, in valoare de cate 30 Lei fiecare, premiile vor fi acordate participantilor a caror comanda se regaseste printre primele 100 (o suta) de comenzi efectuate in locatia participanta in cauza , cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.

8.2. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator si astfel sa i se poata acorda premiul, acesta trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc, urmatoarele conditii:

a) Sa aiba dreptul de participare conform Sectiunii 5- Dreptul de Participare;

b) Comanda participantului contine cel putin unul dintre Produsele Participante conform Sectiunii 4 -Produse Participante si intruneste cerintele indicate in Sectiunea 6-Mecanismul Campaniei;

c) Sa fie intrunite si respectate dispozitiile Sectiunii 7-Premiile Campaniei;

d) Comanda participantului sa fie printre primele 100 (osuta) de comenzi efectuate in Locatia Participanta, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.

8.3. Pentru fiecare Comanda care indeplineste conditiilede validare participantul va primi cate un (1) voucher in valoare de 30 (treizeci) Lei. Pentru fiecare Comanda care indeplineste conditiile prezentului Regulament, inclusiv conditiile aferente Sectiunii 8-Desemnare castigatori. Conditii de Validare, se acorda un (1) singur voucher.

8.4. Co-organizatorul decide, cu respectarea legii si a prezentului Regulament, indeplinirea de catre participanti a conditiilor de participare, validare si acordare a premiilor.

8.5. Constatarea indeplinirii conditiilor de validare si de acordare a premiilor pentru fiecare participant este realizata de catre Co-organizator in termen de maxim 24h (douazecisipatru ore) de la data inregistrarii comenzii in Locatia Participanta.

8.8. Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea lor sau partial, unor alte persoane. In cadrul prezentei Campanii nu se ofera contravaloarea in bani a premiului sau un alt premiu si/sau serviciu.

SECTIUNEA 9 INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR. UTILIZARE PREMII

9.1. Ulterior validarii castigatorilor, Co-organizatorul va transmite catre participantii castigatori premiile. Premiile constand in vouchere in valoare de 30 (treizeci) lei fiecare vor fi transmise pe adresa de email a participantului castigator SAU prin sms/whatsapp.

9.2. In cazul in care este incidenta transmiterea pe email a premiului, iar participantul a omis sa comunice adresa de email la momentul inscrierii in Campanie, respectiv la momentul efectuari Comenzii, atunci Co-organizatorul il va contacta pe participantul in cauza pentru a comunica adresa de email.

9.3. Termenul de inmanare /de transmitere a premiilor catre participantii castigatori este de maxim 24h (douazecisipatru) de ore de la data validarii participantului castigator.

9.4. Co-organizatorul va solicita fiecarui participant castigator confirmarea (via email sau prin sms) a receptiei /primirii premiului constand intr-un voucher electronic in valoare de 30 (trezeci) Lei. La cererea Ursus Breweries, Co-organizatorul va avea obligatia de a pune la dispozitia acestuia dovezile care atesta confirmarea de primire de catre participantii castigatori a premiilor.

9.5. In cazul in care participantul a trimis si a declarat in cadrul Campaniei, informatii incomplete, incorecte, inexacte sau nu indeplineste conditiile cerute in Regulament, Ursus Breweries si Agentia nu isi asuma raspunderea pentru acest lucru. Co-organizatorul are dreptul de a hotari descalificarea si neacordarea premiului.

9.6. Voucherele vor putea fi utilizate de catre participantul castigator cu respectarea termenului de valabilitate la urmatoarea sau la o alta comanda efectuata in/la aceeasi Locatie Participanta in raport cu care a castigat premiul, in conditiile Regulamentului de Campanie.

9.7. Pentru a putea fi utilizat voucherul, participantul castigator va comanda direct la Locatia Participanta, in persoana sau utilizand mijloacele de comunicare puse la dispozitie de catre Co-organizator la locatia respectiva (de ex. telefon, comanda direct de pe pagina de web a locatiei participante etc.). Voucherul nu va putea fi utilizat la comenzi efectuate prin terti intermediari (de ex. platforme de plasare comenzi).

9.8. Voucherul va putea fi utilizat o singura data pentru o singura comanda, in conditiile prezentului Regulament. Participantul castigator nu poate solicita acordarea unui rest din valoarea voucherului, nu il poate folosi in repetate randuri sau la comenzi multiple.

9.9. Participantul castigator are obligatia de a utiliza premiul cu respectarea dispozitiilor legale, inclusiv a celor instituite pe perioada starii de urgenta, in special normele privind restrictiile de circulatie.

9.10. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestea nu au putut fi transmise, Ursus Breweries direct sau prin intermediul Co-organizatorului va decide dupa cum crede de cuviinta modalitatea de actiune si soarta premiilor.

9.11. Co-organizatorulsi se obliga sa faca publice numele câstigatorului si câstigul acordat.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze,sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Titlul IV Impozitul pe Venit,Cap.VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc, daca este cazul.

LIMITAREA RASPUNDERII

• Ursus Breweries si Agentia nu isi asuma responsabilitatea pentru:

• situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi vocuher participant in campanie.

• viciile de fabricatie ascunse ale premiilor acordate in cadrul campaniei;

(2) Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

(3) Produsele participante la campanie care nu vor fi vandute pana la data data incheierii (incetarii) Campaniei, vor ramane in continuare pe piata pana la epuizarea stocurilor, fara nicio obligatie din partea Ursus Breweries /Agentiei legata de acordarea vreunui premiu pentru produsele cumparate ulterior aceastei date.

(4) Toti participantii au sanse egale la castigarea premiilor.

(5) Orice incercare de fraudare in Campanie se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie.

(6) Orice participare care pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului regulament va fi invalidata, fara a informa participantul de acest lucru. (7) Ursus Breweries si Agentia nu sunt responsabile pentru situatiile in care, prin acordarea termenelor de validare a inscrierilor aflate in litigiu, inscrierile respective nu pot fi luate in considerare in conditiile stabilite conform prezentului Regulament sau pentru orice alte situatii care rezulta din respectarea prevederilor prezentului Regulament si care au drept consecinta imposibilitatea considerarii inscrieriilor respective ca fiind conforme prezentului Regulament.

(8) Ursus Breweries si Agentia nu raspund in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Ursus Breweries /Agentia.

(9) Ursus Breweries si Agentia: nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii; nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lui de catre Castigator;sunt exonerate de catre Castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; nu sunt raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

(10) Ursus Breweries si Agentia nu sunt raspunzatoare pentru modalitatea in care Co-organizatorul acorda si transmite premiile catre participanti sau pentru modalitatea in care participantul castigator intelege sa utilizeze premiul. Co-organizatorul are deplina responsabilitate in ceea ce priveste procedura de validare, acordare si transmitere a premiilor catre participantii castigatori.

(11) Ursus Breweries si Agentia nu sunt raspunzatoare pentru modalitatea in care Co-organizatorul, Locatia Participanta isi administreaza pagina de facebook, pagina web proprie sau alte conturi de socializare, sistemul de preluare /livrare comenzi, contactul acestora cu proprii clienti.

(12) Ursus Breweries sau Agentia nu sunt raspunzatoare pentru meniul oferit in Locatia Participanta si/sau, dupa caz, de stocul si tipurile de produse participante comercializate in Locatia Participanta.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

• Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

• Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Ursus Breweries, din motive independente de vointa acestora, de a o continua. * Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica Ursus Breweries si/sau Agentia sa isi indeplineasca, total sau partial obligatiile. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, daca acesta este confirmat de institutiile competente sa constate acest eveniment.

• Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Ursus Breweries si/sau Agentia vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Ursus Breweries si/sau Agentia, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

• Co-organizatorul isi va respecta obligatiile asumate privind organizarea Campaniei inclusiv pe perioada starii de urgenta decretate la nivel national de catre Presedintele Romaniei, acest motiv neputand fi invocat de catre Co-organizator pentru a suspenda si/sau inlatura obligatiile asumate privind desfasurarea Campaniei.

• Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Ursus Breweries, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

• Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin posta la adresa de email a Co-organizatorului, respectiv restaurantintimfocsani@gmail.com , pana la data de 15 iulie 2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

• Eventualele litigii aparute cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA 1

INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si inteleg ca in acest scop datele lor personale vor fi prelucrate in principal de catre Co-organizator si, in subsidiar, de catre Ursus Breweries si de catre Agentie in conditiile si pentru scopurile prezentate in cele ce urmeaza.

I. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in special conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (in continuare “RGPD”), respectiv:

• dreptul la informare – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;

• dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine, la cerere si in conditiile prevazute de lege, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre operatorul de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;

• dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

• dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

• dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;

• dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere a protectiei datelor pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, cu modificarile si completarile ulterioare;

• dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Ursus Breweries, Agentie sau Co-organizator catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite condițiile prevazute de lege;

• dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acesta.

II. Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul acestei campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Ursus Breweries , Agentie sau Co-organizator catre imputerniciti ai acestora (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de cei mentionati anterior), autoritatilor competente in cazurile in care Ursus Breweries, Agentia, Co-organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, publicului (in cazul castigatorilor, Co-organizatorul avand obligatia publicarii numelor castigatorilor ), furnizorilor de servicii suport ori consultantilor, numai pentru scopurile mentionate in prezentul Regulament Oficial.

Co-organizatorul va comunica la cerere catre Agentie sau catre Ursus Breweries lista cu numele si prenumele castigatorilor din locatia participanta in cauza.

Partile implicate in organizarea si implementarea campaniei promotionale vor exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si vor solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele personale si pentru a le prelucra in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

III. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei. In scopul organizării campaniei promoţionale, inscrierii/participarii persoanelor vizate interesate la aceasta campanie , validarii si transmiterii premiilor catre participantii castigatori, transmiterii de raspunsuri la cererile si/sau plangerile efectuate de catre participant, vor fi prelucrate: numele si prenumele, date de contact (telefon , email), date de domiciliu/resedinta, varsta (persoana trebuie sa aiba minim 18 ani) si ,(de ex. pentru plasare si/sau plata comenzi) si semnatura (de ex. pentru confirmare plasare comanda catre/de catre Locatia Participanta), dovada de achizitie (de ex. bon fiscal) in masura in care acest document contine date cu caracter personal si este solicitat pentru validare castigator.

IV. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate (scopul procesarii):

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

i) Organizarii si desfasurarii Campaniei;

ii) Desemnarii si validarii castigatorilor de catre Co-organizator;

iii) Atribuirii si trasnmiterii premiilor si publicarea listei castiatorilor de catre Co-organizator;

(iv) Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Ursus Breweries si ale societatilor implicate in implementarea Campaniei;

(v) Solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei;

(vi) Atestarea indeplinirii obligatiilor asumate in cadrul campaniei de catre societatile implicate, de exemplu transmiterea de Agentie catre Ursus Breweries de rapoarte post-promotionale, transmitere de catre Co-organizator catre Ursus Breweries a listei de castigatori;

(vii) Precum si pentru constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor Agentiei, Ursus Breweries sau ale Co-Organizatorului.

Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

V. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:

▪ consimtamantul dvs. prin inscrierea in Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);

▪ interesul legitim al Ursus Breweries, Agentiei si Co-organizatoruluiin organizarea si desfasurarea Campaniei, prevenirea si combaterea fraudelor, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR);

▪ indeplinirea obligatiilor legale ce revin Ursus Breweries, Agentiei si Co-organizatorului conform legislatiei referitoare la publicitate si organizarea de concursuri (campanii publicitare), prevederilor legislatiei financiar-contabile, fiscale, cele referitoare la arhivare.

VI. Destinatarii datelor cu caracter personal:

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate in cadrul Ursus Breweries și/sau Agenției si/sau Co-organizatorului doar catre persoanele de conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-si indeplini atributiile specifice in scopurile enumerate in Regulamentul Oficial sau in cazul in care acest lucru este necesar sau permis de legislatia aplicabila

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei vor putea fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Ursus Breweries, Agentia, Locatiile Participante trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei pot fi dezvaluite catre catre societati colaboratoare partilor implicate in campania promotionala.

VII. Ursus Breweries, Agentia si Co-organizatorul se angajeaza sa nu transfere datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

Ursus Breweries, Agentia si Locatiile Participante se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în contextul organizării Campaniei si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

VIII. Datele participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Ursus Breweries si de Agentie pe durata Campaniei si limitat la scopurile indicate in Regulament si in prezenta Anexa, iar , ulterior, datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor neimpozabile vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Co-organizatorul va prelucra si retine datele cu caracter personal conform propriilor politici interne privind retentia si protectia datelor. Mai multe informatii cu privire la aceste politici si/sau in cazul in care doriti sa formulati plangeri, cereri cu privire la prelucrarea efectuata de acesta va puteti adresa Co-organizatorului.

IX. In considerarea dispozitiilor legale aplicabile, Ursus Breweries si Agentia au desemnat fiecare un Responsabil cu Protectia Datelor (denumit si DPO sau Data Protection Officer).

Responsabilul cu Protecția Datelor al Agentiei poate fi contactat la:

E-mail: dpo@meninblack.ro

Adresa de corespondenta: Bucuresti, Str. Stroe Postelnicu nr. 4A, Sector 3.

Ursus Breweries S.A.:

Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, email: privacy@asahibeer.ro.

Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de o lună, care poate fi prelungita din cauza unor motive specifice legate de dreptul invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.

Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea, va vom comunica motivul acestui refuz.

Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

X. Dreptul de a depune o plângere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la:

Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefone: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

XI. Modificarea acestei note de informare privind prelucrarea datelor personale

Ursus Breweries are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, dacă descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fără a afecta drepturile si libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi adusa la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.